Skip to main content

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme Metni

Cinsiyet Eşitliği Politikaları Derneği (CEPD), kişilerin bilgilendirilmesine ve cinsiyetesitligipolitikalari.org (Web sitesi) aracılığıyla kullanıcılardan toplanan bilgilerin toplanması sürecinde mümkün olan en üst seviyede güvenlik önlemleri alır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Web sitesi aracıyla toplanan kişisel veriler, aşağıda açıklandığı üzere işlenecektir. 

 1. Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre; isim, soyisim, telefon numarası, elektronik posta adresi, ikamet adresi, çalışma durumu gibi bilgiler kişisel veri olarak adlandırılır. 

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Cinsiyet Eşitliği Politikaları Derneği, KVKK 5. maddesi uyarınca kişisel verilerinizi saklamakta ve 6. maddesi uyarınca işlenmektedir. 

Derneğimizin mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini ve faaliyetlerini özenli şekilde yerine getirebilmek için bir takım kişisel verilerinizin toplanılması, kullanılması ve işlenmesi önem arz etmektedir. Kişisel verilerimiz KVKK çerçevesinde ve denetiminde, gizlilik içerisinde toplanmakta ve kullanıldığı süre boyunca işlenmektedir. 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Web Sitemiz aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Cinsiyet Eşitliği Politikaları Derneği’nin amaç ve çalışmaları doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin sunulması, haftalık ya da aylık bülten gibi çalışmalardan kullanıcıların haberdar edilmesi, kullanıcıların web sitesinde yer alan ya da yer alacak formlar aracılığıyla bilgi talep edebilmesi ve bu taleplere cevap verilmesi amacıyla kanunen yetkili kamu kurumları ve CEPD içerisinde ya da CEPD adına çalışan kişilerle, KVKK 8. Ve 9. Maddeleri doğrultusunda paylaşılabilecektir. CEPD çalışanları bu verileri kanun ve gizlilik çerçevesinde kullanılır ve işler. 

 1. Kişisel Verilerin Saklanması 

KVKK Madde 7/f.1. hükmü uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya ilgili mevzuat uyarınca verilerinizi saklamakla yükümlü kılındığımız yasal süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 1. Ziyaretçilerin KVKK 11. Maddesinde Sayılan Hakları

KVKK 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili aşağıda yer alan haklara sahip olduğunuzu bildirmek isteriz. 

 • İşlenip işlenmediğini öğrenmek,
 • İşlenmişse bilgi talep etmek,
 • İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
 • Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemek,
 • Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıdaki (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini istemek,
 • Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.
 1. Tarafımıza Bildirmiş Olduğunuz Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınızı Ne Şekilde Kullanabilirsiniz?

KVKK 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin başvuru hakkınızı, kimlik bilgileriniz ve talebinizi içeren dilekçeniz ile birlikte ADRES adresindeki Dernek merkezimize yazılı olarak veya [email protected] elektronik posta adresine derneğimize daha önce bildirilmiş ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvuru formu için tıklayınız.

Başvurunuzda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen;

 • Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve
 • Talep konusunun bulunması gerekmektedir.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, değerlendirildikten sonra talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

 1. Değişiklikler

Cinsiyet Eşitliği Politikaları Derneği, kişisel verilere ilişkin politika ve prosedürlerinde mevzuat değişikliklerine uyumu sağlamak üzere değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme Metni

Cinsiyet Eşitliği Politikaları Derneği (CEPD), kişilerin bilgilendirilmesine ve cinsiyetesitligipolitikalari.org (Web sitesi) aracılığıyla kullanıcılardan toplanan bilgilerin toplanması sürecinde mümkün olan en üst seviyede güvenlik önlemleri alır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Web sitesi aracıyla toplanan kişisel veriler, aşağıda açıklandığı üzere işlenecektir. 

 1. Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre; isim, soyisim, telefon numarası, elektronik posta adresi, ikamet adresi, çalışma durumu gibi bilgiler kişisel veri olarak adlandırılır. 

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Cinsiyet Eşitliği Politikaları Derneği, KVKK 5. maddesi uyarınca kişisel verilerinizi saklamakta ve 6. maddesi uyarınca işlenmektedir. 

Derneğimizin mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini ve faaliyetlerini özenli şekilde yerine getirebilmek için bir takım kişisel verilerinizin toplanılması, kullanılması ve işlenmesi önem arz etmektedir. Kişisel verilerimiz KVKK çerçevesinde ve denetiminde, gizlilik içerisinde toplanmakta ve kullanıldığı süre boyunca işlenmektedir. 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Web Sitemiz aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Cinsiyet Eşitliği Politikaları Derneği’nin amaç ve çalışmaları doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin sunulması, haftalık ya da aylık bülten gibi çalışmalardan kullanıcıların haberdar edilmesi, kullanıcıların web sitesinde yer alan ya da yer alacak formlar aracılığıyla bilgi talep edebilmesi ve bu taleplere cevap verilmesi amacıyla kanunen yetkili kamu kurumları ve CEPD içerisinde ya da CEPD adına çalışan kişilerle, KVKK 8. Ve 9. Maddeleri doğrultusunda paylaşılabilecektir. CEPD çalışanları bu verileri kanun ve gizlilik çerçevesinde kullanılır ve işler. 

 1. Kişisel Verilerin Saklanması 

KVKK Madde 7/f.1. hükmü uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya ilgili mevzuat uyarınca verilerinizi saklamakla yükümlü kılındığımız yasal süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 1. Ziyaretçilerin KVKK 11. Maddesinde Sayılan Hakları

KVKK 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili aşağıda yer alan haklara sahip olduğunuzu bildirmek isteriz. 

 • İşlenip işlenmediğini öğrenmek,
 • İşlenmişse bilgi talep etmek,
 • İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
 • Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemek,
 • Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıdaki (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini istemek,
 • Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.
 1. Tarafımıza Bildirmiş Olduğunuz Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınızı Ne Şekilde Kullanabilirsiniz?

KVKK 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin başvuru hakkınızı, kimlik bilgileriniz ve talebinizi içeren dilekçeniz ile birlikte ADRES adresindeki Dernek merkezimize yazılı olarak veya [email protected] elektronik posta adresine derneğimize daha önce bildirilmiş ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvuru formu için tıklayınız.

Başvurunuzda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen;

 • Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve
 • Talep konusunun bulunması gerekmektedir.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, değerlendirildikten sonra talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

 1. Değişiklikler

Cinsiyet Eşitliği Politikaları Derneği, kişisel verilere ilişkin politika ve prosedürlerinde mevzuat değişikliklerine uyumu sağlamak üzere değişiklik yapma hakkını saklı tutar.